Zmluva o dielo

Podlaha, okná, kúpeľňa, rolety... Máte v byte majstrov, ich práca sa vám nepozdáva a účty utešene narastajú? Nenechajte sa okrádať!

Nie všetci, ktorí sa živia "majstrovaním" sa k tomu dostali "hlavnou cestou". U mnohých to boli "bočné chodníčky núdze" alebo predstava rýchleho zárobku. A tak sa stane, že niektorým majstrom nejde práca od ruky; alebo firma, ktorú ste si objednali, začne na vás "chytračiť"...

Čo robiť v podobnom prípade? Predovšetkým - myslieť na takúto možnosť hneď na začiatku "akcie" - pri podpisovaní zmluvy o diele medzi zhotoviteľom (pdnikateľskym subjektom) a objednávateľom (vami). Daná zmluva musí obsahovať označenie predmetu diela, jeho rozsah, akosť, cenu a čas realizácie. Pokiaľ materiál dodáva objednávateľ, súčasťou zmluvy musí byť tiež potvrdenie o druhu, množstve a akosti materiálu. Tieto písomné doklady sú, v prípade potreby, smerodatné aj pre súd.

Pamätajte si, že cena objednaných prác sa nemôže zvýšiť bez súhlasu objednávateľa. Ak prišlo v medzičase k cenovým zmenám alebo zhotoviteľ cenu určil nesprávne, je povinný na to objednávateľa upozorniť. Ten môže od zmluvy odstúpiť; keď to neurobí, je povinný zaplatiť novú cenu. Ak objednávateľ od zmluvy odstúpi, zaplatí zhotoviteľovi za vykonanú prácu a vzniknuté náklady v dohodnutej cene, a iba vtedy, keď mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Pokiaľ bolo možné cenu na začiatku prác určiť iba odhadom, môže ju zhotoviteľ bez vedomia objednávateľa prekročiť maximálne o 10 %. V prípade vyššej čiastky musí objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť; inak nemá právo na zaplatenie cenového rozdielu.

Ak sa dielo nevydarí, zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na nekvalitný materiál alebo nevhodnosť požiadaviek objednávateľa - na tieto skutočnosti musí upozorniť písomne vopred. Objednávateľ má tiež právo na náhradu škody v prípade, že musí byť súčinný s vykonaním diela (vyprázdnenie bytu, dovolenka atď.) a zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne. Tento nárok však musí byť uplatnený najneskôr do jedného mesiaca.

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:
- ak je evidentné, že dielo nebude hotové včas
- ak je evidentné, že dielo nebude vykonané riadne
- z akýchkoľvek príčin až do zhotovenia diela; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanú prácu, pokiaľ jej výsledok nie je možné inak použiť, a tiež za všetky účelne vynaložené náklady.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.