Ministerstvo zdravotníctva schválilo významnú pomoc pre onkologické pacientky vo veku 30+

Napísal Mária Halajová 20. november 2023

Sekcia asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Onkologická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vypracovala a schválila nové štandardné postupy pre diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch plodnosti.

shutterstock_onko_w

Do platnosti vstúpili od 1.mája 2023 a 1. júna 2023, a vyšetrenia a medicínske postupy z nich vyplývajúce sú záväzné pre lekársku prax. Z obsiahlych dokumentov tiež vyplývajú nasledovné, mimoriadne dôležité informácie pre mladé ženy, ktorých sa prevencia porúch plodnosti týka:

1.     možnosť odberu oocytov pred liečbou pre onkologické pacientky (aj v prípade, keď nemajú partnera) - hradené zdravotnými poisťovňami.

2.     skríningové vyšetrenie anti-Müllerovho hormónu (AMH) v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky pre ženy od 30 rokov - hradené zdravotnými poisťovňami.

Odsúvanie otehotnenia do vyššieho veku zohráva v liečbe neplodnosti čoraz významnejšiu úlohu. Zároveň narastá́ populácia žien s diagnostikovaným malígnym ochorením ešte pred ukončením reprodukcie. Minister zdravotníctva preto vymenoval odbornú pracovnú skupinu v odbore Reprodukčná medicína pod vedením MUDr. Petra Harbuláka, PhD., ktorý je predsedom sekcie asistovanej reprodukcie pri Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS), na vypracovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov, nových Guidelines pre lekárov, pre liečbu neplodnosti. Platia s účinnosťou od mája a júna tohto roku a prinášajú významnú pomoc ženám v ťažkej životnej situácií a ženám vo veku 30+.

  • Odber oocytov pre onkologické pacientky

Ide o významnú pomoc hradenú zdravotnými poisťovňami pre ženy, ktoré stoja pred náročnou liečbou a v budúcnosti ešte plánujú tehotenstvo.

Protinádorová liečba je zameraná́ predovšetkým na záchranu života pacienta, na zlepšenie kvality života, zároveň však spôsobuje dlhodobé a negatívne následky ovplyvňuje reprodukčné funkcie ženy. Cieľom odberu a zmrazenia oocytov u žien s onkologickým ochorením pred plánovanou liečbou je zabrániť neplodnosti. Hlavne chemoterapia a rádioterapia majú nepriaznivý vplyv na ovariálnu rezervu a výrazne sa podieľajú na predčasnom zlyhaní ovárií. Odobraté a kryokonzervované oocyty sú žene k dispozícii v budúcnosti a v centre asistovanej reprodukcie môžu byť uchovávane aj desiatky rokov.“ vysvetlil MUDr. Peter Harbulák, PhD..

(Pozn.: Ide o zákrok/sumu v hodnote cca 1000 € hradenú ZP. Po odbere nasleduje zmrazenie a uchovávanie oocytov, ktoré majú onkologické pacientky od centra asistovanej reprodukcie ako benefit na 1 rok zadarmo. Tu hovoríme o sume cca 350 €, ktorú pacientke preplatí centrum asistovanej reprodukcie.)

  • Skríningové vyšetrenie anti-Müllerovho hormónu (AMH) v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky pre ženy od 30 rokov, taktiež hradené zdravotnými poisťovňami.

„Prijatý Štandardný postup obsahuje obsiahly a presne definovaný indikačný zoznam k liečbe neplodnosti. Preventívne vyšetrenie AMH je tým prvým, najjednoduchším a najlacnejším testom ženskej plodnosti. AMH sa vyšetruje z krvi a napovedá, aká je ovariálna rezerva ženy, aký je funkčný potenciál vaječníka, teda definuje kvantitu oocytov. Veľkou výhodou pre prax je možnosť̌ jeho stanovenia v ktorejkoľvek fáze menštruačného cyklu. Zníženie ovariálnej rezervy je u žien bez partnera indikáciou na kryokonzerváciu oocytov. Sme jediní v európskom regióne, komu sa podarilo reprodukčné zdravie žien (odber hormónu AMH) zakomponovať do preventívneho gynekologického vyšetrenia,“ pokračoval odborník.

Vedúci lekár odbornej pracovnej skupiny v odbore Reprodukčná medicína, MUDr. Harbulák, zdôraznil že zavedená prevencia v reprodukčnom zdraví zrovnoprávňuje ženy s mužmi a zabezpečuje obom pohlaviam rovnaké šance na založenie si vlastnej rodiny.

„Spoločne zvyšujme povedomie o poklese plodnosti s narastajúcim vekom, upozorňujme, že veková hranica pre ženy je 30 rokov, odkedy je dôležité sledovať reprodukčné zdravie.           S rastúcim vekom sa znižuje počet vajíčok a zhoršuje sa ich kvalita. Je podstatné, aby pacientky boli informované o možnosti zmrazenia vajíčok za účelom zachovania fertility. Je veľmi dôležité, aby sa k ženám s onkologickým ochorením, ktoré v budúcnosti plánujú rodinu, dostali aktuálne a dostatočné informácie o možnostiach zachovania plodnosti, ktoré môžu ovplyvniť celý ich život. V súčasnosti túto možnosť využíva iba 10 % žien, pričom muži už dlhý čas využívajú kryokonzerváciu spermií z medicínskych i sociálnych dôvodov (napr. ak pracujú v toxickom prostredí, čaká plánovaná chemoterapia, alebo idú podstúpiť vazektómiu). Mrazenie oocytov zrovnoprávňuje ženy s mužmi a poskytuje im rovnakú šancu na založenie vlastnej rodiny,“ dodal na záver.

Zdroj foto: Shutterstock

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.