Viete...

Učiteľ národov Johan Amos Comenius bol všestranná osobnosť. Venoval sa teológii, filozofii, pedagogike a nikdy nestratil vieru v človeka. Okrem iného J.A. Komenský vytvoril charakteristiku o šiestich bodoch, ktoré určujú stupeň pre nadanie u detí.

johan amos comenius

Narodil sa 28. marca 1592 na juhovýchode Moravy. Vyrastal v mešťanskej rodine, v protestanskej viere Jednoty bratskej. Po smrti jeho rodičov ho vychovávala teta v Strážnici. Vyštudoval vysokú školu v Herborne a v roku 1616 bol vysvätený za kazateľa. Prvú manželku Magdalénu Vizovskú spoznal vo Fulneku, z ktorého musel utiecť po porážke českých stavov (1621). Tá v roku 1622 spolu s ich dvoma deťmi umiera na mor. S druhou manželkou Máriou Dorotou Cyrillovou sa zoznámil v Brandýsi na Orlicou a mali spolu štyri deti.

Od roku 1628 žije v exile a v roku 1648 mu umiera aj druhá manželka a žení sa po tretíkrát  s Janou Gajusovou. Do Uhroska prichádza v roku 1651 na pozvanie uhorského kniežaťa Žigmunda Rákocziho do Sárospataku. Posledných 14 rokov strávil  v Amsterdame a venoval sa literárnej činnosti. Umiera po dlhodobých zdravotných problémoch 15. novembra 1670 v Amsterdame a pochovaný je v kostolíku v dedinke Naarden.

Počas svojho života sa stal zástancom formovania harmonicky rozvinutej osobnosti človeka, ku ktorej môže každý dospieť prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Z historických materiálov sa dozvedáme, že výuka v 17.  storočí bola skôr utrpením ako zábavou. Podstatu učenia tvorili naspamäť naučené latinské texty, množstvo diktátov a pracovných úloh,  pred používaním logického myslenia a vyjadrovania svojho názoru. Túto situáciu sa snažil zmeniť Jan Amos  vlastným a pokrokovým riešením. Zasadzoval sa o zavedenie tried aj v malých mestách a dedinách, pre bohatých aj biednych, pre chlapcov aj dievčatá.

Vo svojich revolučných návrhoch a riešeniach sa nevyhol ani menej bystrým deťom, pre ktoré odporúčal pre špeciálnu pozornosť od učiteľov. Vyznával názor, že vďaka usilovnosti je možné prekonať vrodenú indispozíciu. Viac si dokázal vážiť snaživého, aj keď menej nadaného žiaka pred  talentovaným lenivcom.

Osvedčený systém vzdelávania

Dielo  Informatorium školy mateřské venoval matkám malých detí. V tejto knihe vypracoval praktické rady, ako vychovávať deti pred nástupom do školy.

Zaviedol štvorstupňový systém vzdelávania od materských škôl, cez základné a  stredné až po vysoké. V rámci svojho presvedčenia o potrebe vzdelania navrhoval aj rôzne cestovania za poznaním tzv. Apodemie, dnešné študijné cesty či pobyty.

Johan  Amos Comenius v Uhorsku

Práve v Uhorsku si mohol overiť prácu s jeho učebnicami a organizoval reformu školstva. Prax ho donútila učebný proces spestriť, aby dokázal deti zaujať a nie zbytočne unaviť. Z tohto popudu vznikli jeho dnes známe diela Škola hrou (Schola ludus) a Svet v obrazoch (Orbis sensualium pictus), ako aj nový systém školských hier, ktoré boli učebnými pomôckami pri výuke. Školské hry motivovali žiaka opakovať študijnú látku. Narazil tu však na tému hier. Biblické motívy hier nenašli pozitívnu odozvu u rektora, pretože to považoval za znesväcovanie. Preto si za predlohu vybral Jan Amos vlastnú knihu  Dvere jazykov otvorené. Hra pozostávala z ôsmich častí, ktoré spája postava Ptolemaia, ktorému štyria učenci predvádzajú prehľad všeobecného vzdelania. V prvej časti sa predstavuje príroda, v druhej človek, v tretej remeslá, v štvrtej život v nižšej škole, piata je venovaná univerzitám, šiesta morálke, siedma životu v rodine a ôsma pojednáva o štáte a cirkvi.

Zaujímavosti: Komenský vytvoril charakteristiku o šiestich bodoch, ktoré určujú stupeň pre nadanie u detí.

1. bystré, robí radosť

2. bystré, lenivé

3. bystré, spupné

4. s nedostatkom bystrej mysle

5. s nedostatkom bystrej mysle, lenivé

4. s nedostatkom bystrej mysle, spupné

- Jan Amos sa nedokázal spreneveriť voči svojim pedagogickým zásadám omnes omnia omnimi čo znamená, že učiť sa majú všetci, všetkému, všetkými dostupnými prostriedkami, a to postupne  logicky nadväzujúcimi krokmi. Príkladom toho je aj piata časť z knihy Dvere jazykov otvorené, venovaná univerzitám. V matematike sa tam preberajú aj elementárne základy ako je sčítanie a odčítanie, násobenie, delenie ... či v zemepise základne znalosti o svetadieloch. Veľký pedagóg pochopil, že tieto „hry“ boli verejnou prezentáciou univerzity a nie každý z týchto divákov bol na jej intelektuálnej výške, tým dokázal rešpektovať úroveň každého poslucháča.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.