Byť dlžníkom sa neoplatí

Vzťahy medzi dlžníkmi veriteľmi bývajú zamotané a komplikované, trvajú často krát aj skutočne dlhú dobu. Dôvod je jednoduchý: predmetom sporov sú peniaze. A na tie si nárokuje každý, pokiaľ má pocit, že mu právom patria.

paragraf19

Obozretný človek a dvojnásobne to platí aj v prípade hlavy rodiny, ktorá sa stará o ďalších členov domácnosti, by mal mať na pamäti, že pokiaľ si neplní svoje záväzky, neplatí účty, môže sa dostať do ešte väčších problémov. Spočítať mu to môže Sociálna poisťovňa, Finančná správa, dodávateľ energií, mobilný operátor, banka, skrátka všetci, voči ktorým sa istým spôsobom zaviazal. A podpísal zmluvu – akéhokoľvek druhu.

Ak sa neplatí riadne a včas

Predovšetkým si vopred treba vysvetliť pojmy omeškanie dlžníka či nároky veriteľov. Práve omeškanie dlžníka je považované za najčastejšie porušenie dohodnutého záväzku. Dlžníkom sa stáva človek, ktorý si nesplní svoje záväzky v dobe splatnosti. Jednoducho povedané, neplatí riadne a včas. Zároveň ale treba zdôrazniť, že sa predpokladá dodatočné splnenie záväzku.

K tomu patria oprávnenia alebo nároky veriteľa, ktoré mu z omeškania dlžníka plynú. Môže tak požadovať splnenie záväzku v dodatočnej lehote, ktorú sám určí. Má to však aj háčik. Podľa Občianskeho zákonníka  podľa § 544 a § 545 - zákon č. 40/1964 Zb., je popri tom oprávnený požadovať úroky z omeškania

Percentá za každý deň

V praxi to spravidla vyzerá tak, že je uzatvorená písomná dohoda, podľa ktorej ak kupujúci nezaplatí včas, veriteľ bude mať právo požadovať finančné sankcie za omeškanie. Ich výška býva stanovená tak, aby stúpala spolu s dĺžkou omeškania platieb. Výšku úrokov z omeškania si môžete vypočítať pomocou kalkulačkypomocou kalkulačky.

Ak si však zmluvné strany úroky z omeškania v zmluve nedojednali, aj na to jestvuje riešenie. Nazýva sa zákonné úroky z omeškania – bez potreby zmluvného podpisu. Dlžníkovi sa tak môže zbytočne navýšiť záväzok, pričom ide o vládne nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroková sadzba sa počíta  podľa základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

Treba ešte pripomenúť, že v prípade, ak omeškaním dlžníka vznikne veriteľovi škoda, ten má právo požadovať od dlžníka aj náhradu tejto škody. Musí však existovať príčinná súvislosť medzi omeškaním a vznikom škody.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.