Nevyplatená mzda

V rámci pracovno – právnych vzťahov sa ako zamestnanci môžeme dostať do neštandardných situácií. Jednou z nich je nevyplatenie mzdy.

Ak vám zamestnávateľ nevypláca mzdu vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, môžete sa - v súlade so Zákonníkom práce – domáhať svojich nárokov podaním žalobného návrhu na príslušnom súde. Nevyplatenie mzdy alebo jej náhrady do 15 dní po uplynutí splatnosti je zároveň dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

V prípade, že je na zamestnávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku zamietnutý, môžete si svoje neuspokojené nároky z pracovného pomeru uplatniť zo systému sociálneho poistenia podaním žiadosti na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. (Je ňou pobočka podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Ak evidenciu miezd vedie externe, nárok na dávku garančného poistenia si uplatníte v pobočke príslušnej podľa sídla vášho zamestnávateľa, príp. jeho organizačnej zložky.)
Tu vám vydajú tlačivo – Žiadosť zamestnanca o poskytnutie dávky garančného poistenia. Časť údajov vypĺňa žiadateľ a zvyšok zamestnávateľ, resp. správca konkurznej podstaty a Sociálna poisťovňa. K žiadosti musíte doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy a doklady, ktorých zoznam nájdete v tlačive.
Dávku garančného poistenia si môžete uplatňovať najviac v rozsahu a za obdobie posledných troch mesiacov za posledný rok a pol trvania pracovného pomeru, ktorý predchádzal začiatku platobnej neschopnosti, resp. v rozsahu troch mesiacov za to isté obdobie predchádzajúce dňu skončenia pracovného pomeru z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
POZOR: Touto dávkou možno pokryť len tri posledné neuspokojené mesiace. Nemôžete si teda ľubovoľne zvoliť mesiace s najvyššou neuhradenou mzdou.

Koľko dostanete?
Celková suma, ktorú vám zamestnávateľ potvrdí, sa znižuje o zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a preddavok na daň.
Maximálna výška dávky garančného poistenia je limitovaná. Závisí od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. V období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 bola maximálna výška dávky garančného poistenia 43 095,- Sk. Maximálna výška dávky garančného poistenia od 1. júla 2005 už predstavuje sumu 47 475,- Sk Ak by bola vaše celkové potvrdené neuspokojené nároky z pracovného pomeru vyššie, pobočka Sociálnej poisťovne je oprávnená vyplatiť vám len maximum stanovené zákonom o sociálnom poistení.

/Nabudúce:Čo robiť, ak vám zamestnávateľ nechce potvrdiť žiadosť o dávku?/

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.