Drobnosti(?)

Neznalosť niektorých "drobností", s ktorými neprichádzame denne do kontaktu, môže spôsobiť mnohé nedorozumenia a zbytočné konflikty...

>> Móda >> Aktuálne >> Drobnosti(?)

Darovanie:
Podľa právneho poriadku nemožno manželom (ako "jednému subjektu") darovať do bezpodielového spoluvlastníctva napríklad dom, byt, pozemok atď. Darovať niečo možno vždy iba jednému z manželov alebo je nutné "rozdeliť" to na polovice a každú polovicu darovať osobitne. Manželia môžu do bezpodielového spoluvlastníctva (napríklad dom, pozemok a pod.) iba kupovať.

Pred kúpou bytu, domu či pozemku:
Informujte sa na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu, či list vlastníctva predávajúceho je aktuálny, a či v ňom nie je zapísané právo doživotného bývania v prospech niekoho (ktoré automaticky prechádza na nového vlastníka).
Zistite si tiež, či je nehnuteľnosť dedičsky vysporiadaná a nevedie sa o ňu spor.
Veľmi dôležitá je aj informácia, či nie je nehnuteľnosť zaťažená vecným bremenom (napr., či sused nemá právo prechádzať cez pozemok...)
Zmluvu o kúpe si nechajte vyhotoviť notárom, advokátom, komerčným právnikom alebo realitnou kanceláriou - v prípade spôsobenej škody môžete od nich vymáhať náhradu.

Súdne trovy:
Výška súdnych poplatkov (ktoré predstavujú príjem štátneho rozpočtu, nie priamo súdov) je daná percentom z hodnoty predmetu sporu alebo pevnou sumou podľa predmetu konania; plus odmena za každý úkon a účasť na pojednávaní pre právnych zástupcov; plus náklady na ďalšie potrebné úkony (napr. cestovné náklady pre prizvaných svedkov a pod.). Úspešnému účastníkovi súdneho konania prisúdi súd aj náhradu súdnych trov; no v prípade, že protistrana nemá čím zaplatiť (nemá príjem ani majetok), nárok zostáva iba na papieri.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.