Manželská zmluva

Právny poriadok platný na území Slovenskej republiky nepozná úpravu predmanželskej zmluvy - na dohody a` la Hollywood teda môžete zabudnúť.

>> Móda >> Aktuálne >> Manželská zmluva

Na otázku, prečo je tomu tak, by nám mohli dať odpoveď napríklad "odborníci" z parlamentu, ale zdá sa, že zatiaľ ich k tomu nikto nenútil. Za danej situácie je dôležitá informácia, že uzatvorením manželstva vzniká medzi manželmi bezpodielove spoluvlastníctvo manželov, predmetom ktorého sú všetky veci (vrátane peňazí), ktoré môžu byť predmetom vlastníctva a boli nadobudnuté niektorým z manželov za trvania manželstva, a to akýmkoľvek spôsobom. Do bezpodielového spoluvlastníctva nepatria: veci nadobudnuté darom, dedičstvom; veci nadobudnuté pred uzatvorením manželstva; veci, ktoré podľa povahy slúžia jednému z manželov, jeho osobnej potrebe alebo výkonu jeho povolania; veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii jednému z manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká vtedy, ak:

1. manželstvo zanikne rozvodom alebo smrťou jedného z manželov

2. výnimočne za trvania manželstva:

a/ ak je uložený trest prepadnutia majetku odsúdeného manžela
b/ ak je vyhlásený konkurz na majetok dlžníka (úpadcu)
c/ ak by ďalšie trvanie bezpodielového vlastníctva odporovalo dobrým mravom (napríklad keď manžel bez vášho vedomia predáva spoločný hnuteľný majetok, určite to nesvedčí o dobrých mravoch)
d/ v súvislosti s podnikateľskou činnosťou jedného alebo oboch manželov

Ak sa jedná o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva výnimočne počas trvania manželstva na žiadosť jedného z manželov, ruší toto spoluvlastníctvo súd. Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva sa spravidla koná jeho vysporiadanie.

Okrem občianskeho zákonníka upravuje vzťahy medzi manželmi počas trvania manželstva a po jeho zániku aj zákon o rodine.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.