Cirkevný sobáš

Kým občiansky sobáš je možné absolvovať viackrát za život, cirkev chápe manželstvo ako doživotný sľub a kresťan smie vstúpiť do zväzku manželského iba raz.

>> Móda >> Aktuálne >> Cirkevný sobáš

Manželstvo sa uzatvára v mieste určenom predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti pre náboženské obrady alebo náboženské úkony. Cirkevný sobáš môže byť uzatvorený až potom, keď snúbenci predložia sobášiacemu osvedčenie vydané príslušným matričným úradom a od jeho vydania neuplynulo viac ako tri mesiace. Osvedčenie dokladá, že splnili všetky zákonné náležitosti pre uzavretie platného manželstva.

Termín cirkevného sobáša je potrebné si na farskom úrade dohodnúť aspoň dva alebo tri mesiace vopred (v závislosti od veľkosti cirkevnej komunity, niekedy to môže byť aj šesť alebo viac mesiacov vopred), aby bol dostatok času na prípravné stretnutia s kňazom, ktoré sú jednou z podmienok pre uzavretie cirkevného sobáša. Pokiaľ je jeden zo snúbencov neveriaci a jeho partner chce mať napriek tomu cirkevnú svadbu, musí kňaz požiadať o zvláštnu výsadu - povolenie biskupa svojej diecézy. Výnimkou nie je ani situácia, kedy v súvislosti s plánovaným uzatvorením sobáša jeden zo snúbencov konvertuje k vyznaniu svojho partnera.

Po formálnej stránke, je orgán cirkvi, pred ktorým došlo k uzavretiu manželstva, povinný bezodkladne doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností podľa osobitných predpisov príslušnému orgánu poverenému viesť matriky, v obvode ktorého sa uzavrelo manželstvo.

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, sú povinní predložiť určené doklady, ako aj vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav.

Pri uzavieraní manželstva pred príslušným orgánom povereným viesť matriku alebo pred príslušným orgánom cirkvi súhlasne vyhlásia, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, prípadne či si ponechajú svoje doterajšie priezviská alebo iné rozhodnutie pri možnosti, že jeden zo snúbencov už má dve priezviská.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.