Ako vybrať vhodnú školu pre vaše dieťa?

Napísal Dominika Blchová 30. január 2023

Každý rodič určite chce, aby jeho deti boli v škole, kde budú prosperovať akademicky aj fyzicky, a kde si môžu budovať vzťahy s rovesníkmi a učiteľmi. Keďže nástup do školy môže byť pre dieťa náročnou skúsenosťou, rodičia sa chcú uistiť, že preň robia správne rozhodnutie.

pexels_1_30123

V tomto príspevku zdieľame s vami niekoľko tipov, na čo dbať pri výbere školy a čo všetko treba zvážiť.

Urobte si prieskum

V závislosti od toho, kde žijete, môžu existovať rôzne typy škôl. Okrem bežnej verejnej školy sem patria aj súkromné ​​školy, alternatívne školy, online školy, ale aj domáce vzdelávanie. Urobte si prieskum, aby ste sa dozvedeli o všetkých možných školách dostupných pre vaše dieťa a o tom, čo všetko ponúkajú. Na čo je dôležité sa zamerať?

Hodnoty a preferencie

Pri výbere základných škôl sa zamyslite nad tým, čo je pre vás a vaše dieťa dôležité a ktoré školy by mohli najlepšie vyhovovať osobnosti, silným stránkam, potrebám a záujmom vášho dieťaťa.

●      Preferujete verejné alebo súkromné​​vzdelávanie?

●      Potrebujete poslať svoje dieťa na internát alebo máte záujem o diaľkové vzdelávanie či vzdelávanie dieťaťa doma?

●      Zaujíma vás konkrétna filozofia výučby – napríklad Steiner alebo Montessori?

Myslite na potreby dieťaťa

Začnite hľadať najlepšiu školu premýšľaním o tom, čo chcete, aby škola urobila pre vaše dieťa. Možno má vaše dieťa špeciálne jazykové alebo vzdelávacie potreby. Koniec koncov, poznáte svojho syna alebo dcéru lepšie ako ktokoľvek iný.

●      Potrebuje vaše dieťa štruktúrovanejšie prostredie?

●      Potrebuje vaše dieťa viac individuálnej pozornosti?

●      Má vaše dieťa nejaké špeciálne vzdelávacie potreby?

●      Potrebuje vaše dieťa prostredie, ktoré podporuje kreatívne aktivity pre deti?

●      Ako dobre škola podporuje deti s ďalšími potrebami, ak má vaše dieťa zdravotné postihnutie, oneskorený vývin, autizmus, chronický zdravotný stav alebo inú potrebu?

Štýl učenia vášho dieťaťa

●      Učí sa vaše dieťa najlepšie, keď vidí, ako veci fungujú, čítaním o tom, ako niečo funguje alebo počúvaním?

●      Zapája sa vaše dieťa rado do diskusií?

●      Je vaše dieťa hudobne alebo umelecky nadané?

●      Učí sa vaše dieťa rado v skupinách alebo pracuje radšej samo?

Lokalita školy

●      Bývate v rovnakej lokalite ako škola, o ktorú máte záujem? Ak nie, prijíma škola zápisy?

●      Ako ďaleko ste ochotní nechať dieťa voziť sa autobusom?

●      Ako ďaleko ste ochotní voziť svoje dieťa do školy autom?

●      Má vaše dieťa nejaké špeciálne potreby na prepravu, ktoré treba zvážiť pri výbere školy?

Dieťa by vo všeobecnosti malo mať možnosť pohybovať sa v okolí školy čo najbezpečnejšie. Ak budú deti dochádzať do školy, nezabudnite im zadovážiť reflexné prvky pre zvýšenie ich viditeľnosti a bezpečnosti a poučiť ich o cestnej premávke.

Škola blízko bydliska vám okrem iného ušetrí čas pri ranných presunoch. Ak žijete vo väčšom meste a prípadne máte viac detí, ktoré budete musieť ráno dopraviť do iných lokalít, dobre si zvážte, či to budete schopní každodenne v najväčších dopravných špičkách zvládať.

Učebné osnovy a kurikulum

Spýtajte sa, aké sú špecifiká kurikula. Najmä v súkromných školách buďte na to, čo dostanete, nároční.

●      Má škola silný program základných akademických predmetov, ako je angličtina, história, matematika, veda, umenie a cudzie jazyky?

●      Aké kurzy škola ponúka okrem základných predmetov?

●      Ak má vaše dieťa špeciálne vzdelávacie potreby, má škola učebné osnovy a potrebnú podporu, aby sa tieto potreby primerane prispôsobili dieťaťu?

●      Aký je triedny poriadok?

●      Aké zariadenia má škola na podporu učenia a rozvoja vášho dieťaťa – napríklad knižnica, vonkajšie ihriská, hudobné programy, kluby a športové tímy?

Vybavenie školy a mimoškolské aktivity

Prezrite si, v akom stave sa nachádza trieda, školský klub, knižnica, ale aj jedáleň a sociálne zariadenia. Informujte sa o tom, aké ďalšie mimoškolské aktivity pripadajú od školského roka pre vaše dieťa do úvahy.

Je vaše dieťa narodený umelec? Zaujíma sa o šach, umenie, hudbu alebo šport? Zistite, aké druhy mimoškolských programov sú v škole k dispozícii. Aké sú požiadavky na vstup do tímu? A koľko času na cvičenie sa očakáva? Toto je dôležitá otázka, ktorú si treba položiť ešte predtým, ako sa domáce úlohy a únava stanú výzvou.

●      Aké mimoškolské aktivity škola ponúka po vyučovaní alebo cez víkendy?

●      Majú všetci študenti možnosť zúčastniť sa mimoškolských aktivít?

●      Sponzoruje škola exkurzie?

●      Existuje dobre zásobená knižnica?

●      Majú žiaci prístup k počítačom a internetu?

●      Je používanie internetu monitorované?

●      Je v škole bufet a ponúka škola nutrične vyvážený stravný program?

●      Existujú doučovacie programy?

●      Sú pre študentov dostupné poradenské služby?

●      Je škola prístupná deťom s pohybovým obmedzením?

IT výchova

Informujte sa, či škola ponúka aj IT výchovu a od ktorej triedy sa s ňou začína, kto je vyučujúci a aj to, či má škola počítačové laboratórium a či si deti môžu vybrať rôzne kurzy, kde sa naučia programovať dizajn webu a podobne.

Cudzie jazyky

Ako je to s výučbou cudzích jazykov? Je možnosť výberu z viacerých jazykov a kto je vyučujúcim? Spýtajte sa na jeho kvalifikáciu, dosiahnutý level, prípadne či je vyučujúci zo zahraničia a či sú deti rozdelené na menšie skupinky.

Politika správania

●      Má škola program a podporu na prevenciu a riešenie problémov so správaním?

●      Môžu študenti opustiť školu sami?

●      Aké sú pravidlá pre absencie v škole? Ako škola podporuje každodennú dochádzku?

●      Má škola program prevencie zneužívania drog a alkoholu?

●      Má škola stanovený dress code?

●      Nosia študenti uniformy?

pexels_2_30123

Tip: Aj keď deti budú do školy musieť nosiť uniformu, na presun z domu do školy a späť budú potrebovať oblečenie do každého počasia. Pozrite sa na softshellové oblečenie pre deti, ktoré len tak nepremokne a zahreje aj počas sychravých dní.

Bezpečnosť

●      Je škola bezpečná?

●      Ako škola predchádza a zvláda problémy s drogami, alkoholom a tabakom?

●      Aké opatrenia prijala škola na zaistenie bezpečnosti?

●      Ako škola predchádza násiliu, šikanovaniu, obťažovaniu a iným formám hrubého správania a ako ich rieši?

●      Má škola vypracovaný núdzový plán pre miestne a celoštátne núdzové situácie?

Ďalšie otázky o verejných a súkromných školách:

●      Aký je termín prihlášky?

●      Platí sa nejaké školné? Ak áno, v akej výške?

●      Aké sú ďalšie poplatky a výdavky (internát a strava, uniformy, knihy, doprava, laboratórne a počítačové poplatky, poplatky za aktivity atď.)?

●      Aké štipendiá a pôžičky sú k dispozícii?

●      Je škola zatvorená počas sviatkov?

●      Má súkromná škola rovnaký rozvrh ako verejná škola?

Navštívte školu osobne

Kontaktujte školy, o ktoré máte záujem a dohodnite si obhliadku. Ak je to možné, navštevujte školy počas bežných vyučovacích hodín a navštívte niekoľko tried. Dobrým spôsobom, ako získať odpovede na svoje otázky, je dohodnúť si stretnutie s riaditeľom školy.

Ak je to možné, zúčastnite sa dňa otvorených dverí, stretnutia rodičov alebo iných školských podujatí, ktoré by tiež poskytli cenné informácie o postojoch zamestnancov, študentov aj rodičov.

Všímajte si aj nasledovné:

●      Je v škole poriadok?

●      Ako sa zobrazuje práca študentov?

●      Ako škola komunikuje so žiakmi a rodičmi?

●      Ako sa zaobchádza so študentmi s rôznymi vzdelávacími potrebami (napr. so študentmi so zdravotným postihnutím)?

●      Akú povesť má riaditeľ v komunite?

●      Čo robí škola, aby si udržala dobrých učiteľov a zlepšila ich výkon?

●      Ako riaditeľ reaguje na obavy/sťažnosti rodičov?

●      Zaujímať by vás mohol aj priestor pre hry cez prestávky. Je k dispozícii dozor, ktorý sa venuje bezpečným hrám s deťmi a dáva pozor, aby sa nikomu nič nestalo?

Učitelia

●      Ako učitelia klasifikujú študentov?

●      Majú učitelia vysoké očakávania od všetkých študentov, aby dosiahli vysoké akademické výsledky?

●      Zdieľajú učitelia obsah a ciele kurzu s rodičmi?

●      Kedy a ako často sú učitelia k dispozícii na rodičovských konferenciách?

●      Zadávajú učitelia domáce úlohy?

●      Sú učitelia vysoko kvalifikovaní na vyučovanie vo svojich predmetoch?

●      Je k dispozícii špecializovaný personál na riešenie špeciálnych vzdelávacích potrieb dieťaťa (napr. logopéd, psychológ)?

Študenti

●      Aká je miera dochádzky študentov?

●      Čo hovoria študenti o riaditeľovi, o učiteľoch?

●      Zúčastňujú sa študenti exkurzií?

●      Cítia sa žiaci v škole bezpečne?

Zapojenie rodičov a komunity

●      Ako škola podporuje zapojenie rodičov?

●      Akými spôsobmi sa môžu rodičia zapojiť?

●      Má škola aktívnu organizáciu rodičov a učiteľov?

●      Organizuje škola stretnutia a podujatia v čase, keď sa ich môžu zúčastniť aj rodičia?

●      Ako často škola komunikuje s rodičmi?

●      Spolupracuje škola s miestnymi firmami a organizáciami?

Informujte sa o tom či existuje aj aktívna rada rodičov, na akých aktivitách sa podieľa a či aj rodičia môžu rozhodovať a navrhovať aktivity pre deti.

Imidž školy

●      Ako je škola vnímaná v komunite?

●      Ako vnímajú školu ostatní rodičia?

●      Je škola rešpektovaná inými školami?

●      Získala škola nejaké ocenenia?

Majte na pamäti, že zamestnanci školy sa budú snažiť na dni otvorených dverí urobiť dobrý dojem. Ak hľadáte iný uhol pohľadu, skúste sa porozprávať s rodičmi a študentmi v škole. Ak je to možné, zistite, či sú rodičia a ich deti spokojní s kvalitou vzdelávania, ktoré škola ponúka. Opýtajte sa ich, či učitelia reagujú na potreby a obavy študentov a aké príležitosti majú rodičia na zapojenie sa.

Čím škola vyniká medzi ostatnými?

Mnoho škôl je hrdých na to, že majú špeciálnu oblasť zamerania sa. Či už ide o verejnú alebo súkromnú inštitúciu. Škola, o ktorej uvažujete, môže byť známa tým, že má silné oddelenie hudobných umení alebo solídne učebné osnovy v oblasti technológie a vedy. Špecialitou môže byť vzdelávací prístup. Zistite, na čo je škola najviac hrdá, a zistite, či je v súlade s vašimi cieľmi a hodnotami.

pexels_3_30123

Tip: Viete ako pomáhať deťom budovať zdravé sebavedomie?

Čo by malo dieťa vedieť pri zápise do školy

Základné požiadavky na budúceho prváka:

●      Dokáže sa samostatne obliecť a obuť

●      Samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

●      Správne vyslovovať všetky hlásky a vyjadrovať sa plynule

●      Spočítať predmety

●      Prerozprávať obsah krátkej rozprávky alebo príbehu

●      Vedieť naspamäť detskú pesničku alebo básničku

●      Kresliť pevné a neroztrasené línie

●      Nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

●      Vystrihnúť jednoduchý tvar

●      Poznať základné farby

●      Orientovať sa v priestore

●      Vedieť sa sústrediť na danú úlohu

Náš tip: Perfektným spoločníkom pri príprave detí do školy vám budú najrôznejšie interaktívne knihy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky

Ak dieťa dovŕši 6. rok života, no ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok a to aj vtedy, ak:

●      sa dieťa narodilo medzi májom a augustom

●      má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety

●      nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu

●      nedokáže sa orientovať v čase a priestore

●      nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať ani obúvať

●      nevie samostatne jesť príborom

●      nepozná svoje osobné údaje

●      nemá záujem o učenie, je nezrelé, neposedné a netrpezlivé

Aby ste sa vyhli odkladu, môžete deti na prvý školský rok pripraviť. Takmer všetky školské schopnosti sa dajú trénovať, stačí len trocha usilovnosti a času.

Myslite na budúcnosť

V neposlednom rade treba zvážiť to, čo je pre vaše dieťa najdôležitejšie a myslieť na budúcnosť. Niektoré školy sa môžu pochváliť peknou webovou stránkou, iné zahraničnými lektormi či vynovenými priestormi. Kritériá, ktorými sa môžete pri výbere školy riadiť, sú rôzne. Zvážte, čo je pre vás dôležité. Určite chcete len to najlepšie pre vaše ratolesti, preto sa oplatí už od začiatku školskej dochádzky vytvoriť dieťaťu čo najlepší štart pre ďalšie kvalitné vzdelávanie.

Bonusový tip na zamyslenie: poistenia detí

Keďže deti budú tráviť väčšinu svojho času v školských priestoroch, kde mnohokrát nie sú pod dohľadom dospelých, rodičia často zvažujú možnosť poistenia detí. Poisťovacích produktov zameraných na ochranu dieťaťa v škole aj mimo nej je naozaj veľa.

Ak aj vy premýšľate o tom, že chcete vaše dieťa poistiť, pri výbere dbajte najmä na to, aké aktivity dieťa vykonáva v škole aj mimo nej, aby ste si vybrali čo najvhodnejšie poistenie pre vaše dieťa.

Každá poisťovňa ponúka možnosti pripoistenia alebo zľavy, rodičia môžu deťom v poisťovni dokonca našetriť peniaze na štart do dospelosti alebo ich naopak poistiť pre prípad úmrtia alebo ťažkého úrazu rodiča. Ide väčšinou o nízku mesačnú sumu a dokáže vám ušetriť značnú časť nákladov napríklad pri krádeži osobných vecí dieťaťa či pri úraze. Takže to určite nie sú vyhodené peniaze.

Na záver...

Či už si vyberiete verejnú alebo súkromnú školu, alebo domáce vzdelávanie, či už platíte školné alebo nie, starostlivé plánovanie je nevyhnutnosťou. Keď prechádzate procesom výberu školy pre svoje dieťa, je potrebné zvážiť niekoľko faktorov a myslieť na to, že hľadáte školu, vďaka ktorej bude vzdelávacia skúsenosť pre vaše dieťa čo najvhodnejšia.

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

Zdroj foto: Pexels

1 Komentár

  • Komentár Kurikulum %PM, %10 %039 %2023 %23:%mar napísal Kurikulum

    Do detailu prepracované kurikulum je veľmi dôležité.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.