Poistite si splácanie dlhov

Žiadate banku o úver? Poistite si jeho splácanie a nezabudnite pritom na stratu zamestnania.


Uvažujete o hypotéke, spotrebnom úvere alebo kreditnej karte? Myslite aj na zadné kolieska a k úverovej zmluve pridajte poistnú zmluvu, ktorá vám v zložitej situácii pomôže so splácaním úveru. Náhla strata zamestnania, dlhodobá choroba alebo vážny úraz môžu totiž do takej miery zaťažiť rozpočet, že splácanie dlhu sa stane neriešiteľným problémom.

Hoci je v niektorých bankách pri niektorých typoch úverov poistenie povinné (uzatvára sa ako súčasť úverovej zmluvy alebo je predmetom druhej zmluvy, ktorá sa uzatvára spolu s úverovou zmluvou), spoliehať sa na "automatiku" nie je najlepší prístup. Nielen preto, že sú banky, v ktorých poistenie úveru povinné nie je, ale aj preto, že základný typ poistenia nemusí vyhovovať každému a poistné krytie je niekedy potrebné rozšíriť alebo špecifikovať.

Banky zvyčajne ponúkajú niekoľko možností poistenia úverov. Základný typ poistenia pokrýva riziko smrti klienta, invalidity alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti. Drahší typ poistenia zahŕňa aj riziko straty zamestnania. Výška poistného je však vždy individuálna, určuje ju rozsah poistného krytia, výška a typ poskytnutého úveru, doba jeho splatnosti, ale aj vek, pohlavie a zdravotný stav klienta (pri vyšších úveroch môže byť súčasťou poistnej zmluvy zdravotný dotazník). 

V prípade nezvyčajnej (zdravie a život ohrozujúcej) profesie alebo nezvyčajných záľubách sa treba informovať o tzv. výlukách z poistenia - situáciách, keď poisťovňa nemusí platiť, hoci nastala poistná udalosť. Takou "situáciou" môže byť napríklad úraz pri extrémnom športe... V prípade, že sa namiesto poistnej zmluvy vytvorí iba návrh na uzatvorenie poistenia, poisťovňa si vyhradzuje právo posúdiť poistné riziko a klienta odmietnuť.

Aby ste si mohli poistiť splácanie úveru, musíte spĺňať niekoľko podmienok: byť v pracovnom pomere na dobu neurčitú, teda ani v skúšobnej, ani vo výpovednej lehote; netrpieť chronickou alebo nevyliečiteľnou chorobou; v čase uzatvárania poistnej zmluvy nemôžete byť práceneschopní a za predchádzajúcich dvanásť mesiacov by ste nemali byť práceneschopní dlhšie ako tridsať po sebe idúcich dní.

Pri poistnom plnení postupuje poisťovňa nasledovne: V prípade smrti alebo trvalej invalidity klienta vyplatí banke celý dlh a poistenie zanikne. V prípade straty zamestnania alebo dlhodobej práceneschopnosti klienta - po šesťdesiatich kalendárnych dňoch - začne uhrádzať banke mesačnú úverovú splátku, avšak maximálne v časovej dĺžke dvanástich mesiacov.
Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.