Vytlačiť túto stránku

Boli ste už v CVČ ?

Napísal femme 09. november 2016

Nachádzajú sa v každom mestskom obvode, ale podľa slov riaditeľky jedného z nich, Anny Krupicovej o ich existencii mnohí ani netušia. Prinášame vám rozhovor s riaditeľkou Centra voľného času Klokan v Dúbravke.

femme: Čo za predsudky bránia ľuďom využívať centrá voľného času, keď ponúkajú kvalitné programy?

Anna Krupicová: Nie je tomu tak v každom obvode, ale my by sme radi prijali ešte viac záujemcov o naše aktivity. Veď spektrum, ktoré ponúkame siaha od umelecky orientovaných, ako sú výtvarné krúžky, keramický a hrnčiarsky či krúžok patchworku, ale aj hravú formu spoznávania cudzích jazykov, aktivity rozvíjané v prírodovednom a turistickom krúžku i športové vyžitie. Mimoriadne úspešný máme tanečných krúžok hip - hopu, ktorého členovia sa zúčastňujú aj medzinárodných súťaží. Pre predškolákov a malých školákov máme prichystaný krúžok šikovných rúk a radi by sme privítali matky s malými deťmi, ktorým by sme na mieru „ušili“ program podľa zvoleného záujmu.

femme: Pre tých, ktorí netušia čo Centrum voľného času je, skúsme priblížiť...

Anna Krupicová: Centrá voľného času sú vlastne školské zariadenia pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania detí, mládeže ale aj dospelých vo voľnom čase prakticky s celoročnou prevádzkou. Počas prázdnin organizujú letné tábory rôzneho druhu a tým, čo chcú tráviť voľný čas inak ako pozeraním televízora alebo v spoločnosti počítača, ponúkajú pravidelnú i príležitostnú záujmovú činnosť vo forme záujmových krúžkov, súborov, účasť na predmetových olympiádach, športových turnajoch, besedách či exkurziách. Centrá voľného času môžu navštevovať školopovinné deti, študenti i dospelí do veku 30. rokov. V prípade, že dieťa navštevuje v CVČ nejaký krúžok, môže sa aktivít zúčastňovať aj jeho rodič starší ako 30 ročný, či starý rodič. Počas prázdnin organizujú CVČ denné tábory v mieste bydliska, rekreačno - športové tábory mimo bydliska, odborné sústredenia záujmových krúžkov i letné tvorivé dielne.

femme: Dnes, keď si aj na základných školách organizujú vlastnú záujmovú činnosť, je asi konkurencia ostrejšia. Veď aj Základné umelecké školy majú vytvorenú výučbu dospelých, reagujúc tak na záujem zo strany dospelej populácie. Čo iné môže CVČ ponúknuť ?

Anna Krupicová: Naše aktivity sú zamerané na širokú verejnosť to znamená, že privítame každého, kto chce zmysluplne tráviť voľný čas v niektorom z našich krúžkov alebo programov. Nekopírujeme program ZUŠ, ale sme akýmsi „syntetickým“ útvarom, zariadením, ktoré ponúka umenie, remeslo, šport i vedu. Tým, že patríme do siete škôl, musíme dodržiavať školský zákon a naši zamestnanci, vedúci záujmových krúžkov, sú pedagógovia. To sa týka z väčšej časti aj externých lektorov. Čiastočná úhrada nákladov spojená s pravidelnou činnosťou „Centra“ je u nás až smiešne nízke, veď za mesiac platí rodič od 6 - 8 euro, dospelí od 10 - 12 euro podľa nákladov, ktoré sú potrebné na fungovanie toho, ktorého krúžku. Vyučovacia hodina je 60 minútová, pri výtvarných krúžkoch 120 minútová. V jednom krúžku sa stretáva priemerne osem detí, krúžok funguje už s 5 deťmi, ale výnimkou nie je ani desať detí. Krúžky začínajú o 13 hodine na obed, čo využívajú najmä mladší školáci a trvajú do 20 hodiny, čo vyhovuje najmä dospelým. Spomenuli sme už platby, ktoré sú bezkonkurenčne nízke. Stretla som sa už aj s nedôverou zo strany rodičov, ktorí pochybovali o kvalite poskytovaných programov, za takéto „kurzovné“. Chceli by sme vytvoriť program pre mamičky s malými deťmi, v ktorom by deti pracovali napríklad vo výtvarnom, pohybovom alebo jazykovom programe a mamičky by mohli zatiaľ oddychovať na hodine jógy, hrnčiarstva atď. Ukazuje sa, že úspech by mali aj projekty pre dospelých a seniorov, bohužiaľ, zatiaľ nám zákon neumožňuje otvárať programy výlučne pre dospelých, ktorých deti nenavštevujú aktivity v CVČ. Škoda.

femme: Možno by sa pre nich dali organizovať víkendové workshopy ?

Anna Krupicová: Aj to je možno cesta k dobrej propagácii. Prípadne prázdninové kurzy pre rodičov s deťmi. Vo vzdelávaní, respektíve v ponuke voľnočasových aktivít pre dospelých je veľký potenciál. Chronický nedostatok voľného času praje krátkodobým aktivitám a keď už ľudia prídu a sú spokojní, môžu sa vrátiť na dlhodobé kurzy a do krúžkov prihlásiť aj svoje deti. Snažili sme sa podchytiť aj deti z nízkoprahových skupín, ale ťažko sa robí osveta v nízkoprahovom prostredí, keď platná legislatíva nedovoľuje zistiť, o ktoré rodiny ide. Plánujeme tiež, aspoň čiastočne, inovovať naše prostredie. V nie príliš vzdialenej budúcnosti sa budeme sťahovať, určite však zostaneme na území Dúbravky.

femme: Ste prvou riaditeľkou CVČ v Dúbravskom zariadení, ale nie ste „nová“ zamestnakyňa...

Anna Krupicová: Centrum voľného času Klokan v Dúbravke poznám od A do Z veď v ňom pôsobím už 23 rokov. Začínala som, keďže mám ekonomické vzdelanie, ako hospodárka, tajomníčka a niekedy aj „dievča pre všetko“. Postupne som sa prepracovala na post štatutárnej, potom pedagogickej zástupkyne. A, dnes som jeho riaditeľkou. Aj keď príliš často narážam na skutočnosť, že rodičia tlačia na výkonnosť detí a nemajú záujem o relaxačný spôsob trávenia voľného času, verím, že vždy sa nájdu jedinci, ktorí ocenia naše programy a privedú aj svojich kamarátov. Centrum voľného času Klokan ich privíta s otvorenou náručou.