Vytlačiť túto stránku

Stavby a úpravy

Napísal femme 30. jún 2008

Čakajú vás stavebné práce? Viete, ako sa rozšírili povinnosti stavebníka? Nahliadnite do inovovanej právnej úpravy, ktorá pochádza z roku 2003.

>> Móda >> Aktuálne >> Stavby a úpravy

Vzťahy, ktoré vznikajú medzi potenciálnym či existujúcim majiteľom nehnuteľnosti a orgánom verejnej správy pri stavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti rieši stavebný zákon. V zmysle ustanovení tohto zákona možno realizovať stavby a ich úpravy iba na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu. V súvislosti s reformou verejnej správy a prechodom kompetencií na obce sa "stavebným úradom" stala obec. Táto zmena je účinná od 1. apríla 2003.

Bez ohlásenia stavebnému úradu možno realizovať iba nasledovné udržiavace práce: opravy fasád, výmenu strešnej krytiny, rekonštrukciu odkvapového systému, opravu a čiastočnú výmenu oplotenia (bez zmien trasy), výmenu vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí. Bez ohlásenia možno tiež vymeniť technické vybavenie stavby, pokiaľ sa tým nemení napojenie na verejné vybavenie územia ani vplyv stavby na okolie a životné prostredie (výmena klimatizácie, výťahu, vykurovacích rozvodov a telies, kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň).

Na základe ohlásenia možno realizovať: a) Drobné stavby majúce doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ale nemôžu podstatným spôsobom ovplyvniť životné prostredie. b) Stavebné úpravy, ktoré nemenia vzhľad stavby, nezasahujú do jej nosných konštrukcií a nemenia spôsob užívania stavby. c) Udržiavajúce práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu a vzhľad stavby, požiarnu bezpečnosť a životné prostredie.

Pokiaľ je stavba zaradená ku kultúrnym pamiatkam, ohláseniu podliehajú všetky stavebné úpravy a udržiavace práce.

Pri ohlásení stavebných prác úradu treba uviesť okrem nacionálií účel, rozsah a miesto stavebnej úpravy či stavby, ako aj druh a číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností. Ak budú práce realizované svojpomocne, musí byť priložené vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie stavby a vyhlásenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (ak sa má pri uskutočňovaní stavby použiť). K ohláseniu drobnej stavby treba tiež pripojiť doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, jednoduchý situačný nákres a technický opis stavby. Ak bude práce realizovať nájomník, treba priložiť písomnú dohodu s vlastníkom stavby. V prípade kultúrnej pamiatky alebo pamiatkovo chráneného územia sa k dokumentácii prikladá stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.