Firmy, pripravte sa na zmeny v mzdovej oblasti

Napísal TS Elanor Slovakia 07. január 2021

Od januára 2021 sa mení nielen výška minimálnej mzdy, ale aj spôsob jej určovania podľa náročnosti práce. Tie hlavné v mzdovej oblasti sa týkajú nielen mesačnej minimálnej mzdy, ale aj spôsobu, akým sa určuje pre príslušný stupeň náročnosti práce. 

biznis_grafy_1217

„Očakávame však, že v Zbierke zákonom ešte pribudnú ďalšie relevantné legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej oblasti, ktoré sú očakávané s účinnosťou od 1.1.2021,“ konštatuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič. Spoločnosť je významným hráčom v poskytovaní outsourcingu mzdových a administratívnych personálnych služieb na Slovensku.

Minimálna mzda sa mení

Podľa nových zmien sa výška mesačnej minimálnej mzdy mení od 1. januára 2021 na 623 € a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 €. „Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa mali podľa § 7 zákona o minimálnej mzde č. 663/2007 Z.z. dohodnúť na sume minimálnej mzdy. Keďže sa sociálni partneri nedohodli, mala byť suma minimálnej mzdy stanovená vo výške 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2019. Ide o 60 % zo sumy 1092 €, teda 656 €. Avšak konečnú výšku minimálnej mzdy napokon schválila vláda na úrovni len 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019,“ upozorňuje Ivan Zizič. Zároveň bolo do zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde doplnené ustanovenie, že na minimálnu mzdu na rok 2021 sa neuplatní ustanovenie o výške 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. „Tiež bolo do zákona o minimálnej mzde zapracované zníženie percenta výšky minimálnej mzdy a to zo 60% na 57%, ak sa nedohodnú zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov,“ dodáva.

Zmeny podľa náročnosti práce

Novela Zákonníka práce mení od januára 2021 aj spôsob, akým sa určuje mesačná minimálna mzda pre príslušný stupeň náročnosti práce. Bude sa zvyšovať o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základom výpočtu je mesačná minimálna mzda platná pre kalendárny rok 2020, t. j. 580 eur a táto suma sa vynásobí príslušným koeficientom náročnosti práce a pripočíta sa k rozdielu mesačnej minimálnej mzdy za rok 2021 pre 1. stupeň náročnosti práce a mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020.

Hodinový minimálny mzdový nárok je vypočítaný z mesačnej minimálnej mzdy (623 €) pri 40 hodinovom pracovnom týždni ako 1/174 zo sumy tejto minimálnej mzdy.  Na rok 2021 je to 3,580 € pre 1. stupeň náročnosti práce.  Zaokrúhľuje sa na 3 desatinné miesta matematicky. Pričom do konca roku 2020 sa používalo zaokrúhľovanie na 4 desatinné miesta, vysvetľuje Ivan Zizič.

Ako upozorňuje, aj v roku 2021 si je treba dať pozor na výšku priemerného zárobku na pracovno-právne účely, ktorý sa použije počas 1. štvrťroka 2021 a základom budú príjmy za október až december 2020. „Takýto priemerný zárobok musí byť najmenej vo výške minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov platných pre rok 2021,“ dopĺňa.

Sumy minimálnych mzdových nárokov na príslušný kalendárny rok zaokrúhlené na 3 desatinné miesta budú oznámené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a to najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. „Pre rok 2021 minimálne mzdové nároky zverejnené neboli. Najbližšie by mali byť zverejnené na rok 2022 v Zbierke zákonov do 1.11.2021,“ spresňuje Ivan Zizič.

Mzdové zvýhodnenia

Mzdové zvýhodnenia boli doteraz naviazané na minimálnu mzdu. „Pre rok 2021 sú určené zo sumy 3,580 € za hodinu s využitím percentuálnych sadzieb platných v roku 2020. Od roku 2021 sú určené v Zákonníku práce fixnou sumou. Tým sa stráca previazanosť na zmenu minimálnej mzdy,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia.

Ktorých mzdových zvýhodnení sa zmena týka: 

- Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (§96 Zákonníka práce, ods. 5)  a aj za každú hodinu mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (§ 124 Zákonníka práce, odsek 3) patrí zamestnancovi náhrada v sume najmenej 0,72 € za hodinu.

- Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za sobotu, najmenej však 1,61 € za hodinu.

- Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 € za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za sobotu, najmenej však 3,22 € za hodinu.

- Zamestnancovi patrí za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 € za hodinu. Ak však ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 1,25 € za hodinu.

- Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu 3,58 € za hodinu.

Príklad výpočtu mesačnej minimálnej mzdy v roku 2021 pre 3. stupeň náročnosti práce: 

1.krok: Mesačná minimálna mzda 2020 (580 eur) x koeficient minimálnej mzdy pre 3. stupeň náročnosti práce (1,4) = 812 €

2.krok: Mesačná minimálna mzda 2021 pre 1. stupeň náročnosti práce (623 eur) – mesačná minimálna mzda 2020 pre 1. stupeň náročnosti práce (580 eur) = 43 €

3.krok: Mesačná minimálna mzda 2021 pre 3. stupeň náročnosti práce : 812 + 43 = 855 €

Rovnakým spôsobom sa vypočíta minimálna mzda aj pre ostatné stupne náročnosti práce.

Príklad výpočtu minimálneho hodinového mzdového nároku na rok 2021 pre 3. stupeň náročnosti práce a to pri pracovnom úväzku: 

40 hodín: 855: 174 hodín = 4,914 €/1 hodinu

38,75 hodín: 4,914 x 40/38,75 = 5,073 €/1 hodinu

37,5 hodín: 4,914 x 40/37,5 = 5,242 €/1 hodinu

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.