Prehľad prijatých zmien v oblasti pracovného práva

Zmeny sa dotýkajú zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov účinných ku dňu 1. 1. 2020 a plánované zmeny zákonníka práce s účinnosťou k 30. 7. 2020. Zamestnancov poteší nárok na dlhšiu dovolenku, zvýšenie minimálnej mzdy, či nové príspevky na deti a iné.

paragraf19

Nárok na dlhšiu dovolenku
Podľa novely (účinnosť 1. januára 2020) sa základná výmera dovolenky navýši na päť týždňov zamestnancom, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Pri aplikácii novely pravdepodobne vyskočí otázka výkladu podmienky „trvalo sa starať o dieťa,“ ktorá v Zákonníku práce nie je definovaná.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
V zmysle predmetnej novely môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestná-vateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a na jeho žiadosť, príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca, a to u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe.

Rozšírenie oslobodenia od súdnych poplatkov
Cieľom zákona bolo uľahčenie obrany zamestnancov pred nekalými praktikami zamestnávateľov a poskytnutie možnosti pre zamestnancov domáhať svojich práv bez ďalšej finančnej záťaže. Umožňuje to novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

Zvýšenie minimálnej meačnej mzdy na rok 2020 z 520 EUR na 580 EUR
Hodinová sadzba sa navýšila z 2,989 EUR na 3,333 EUR, ktorú odpracoval zamestnanec a to s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ - účinnosť novely je určená na 30. 7. 2020

Zmena konceptu odmeňovania
Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť rovnaké pravidlá odmeňovania (t. j. minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku), ako majú bežní zamestnanci v danom členskom štáte.

Umožnenie dočasného pridelenia a následného vysielania pracovníka.
Zamestnanec, ktorý je dočasne pridelený do užívateľského podniku v inom členskom štáte, môže byť v rámci dočasného pridelenia vyslaný do iného členského štátu, ako je ten kde bežne pracuje (t. j. do tretieho členského štátu), za účelom vykonávania práce v rámci nadnárodného poskytovania služieb. V takomto prípade platí, že zamestnanca vysiela jeho dočasný zamestnávateľ).

Rozdelenie vyslania na „krátkodobé“ a „dlhodobé“
Vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Vyslanie trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré sú v SR stanovené s výnimkou právnej úpravy založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu, výkonu inej zárobkovej činnosti a obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru.

Tzv. „reťazenie vyslania“ – ustanovuje pravidla pre počítanie doby vyslania. Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania pre účely jeho rozdelenie na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca; vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posu- dzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby.

Zdroj: Právne poradenstvo www.havelpartners.sk

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.