Nutnosť zvýšenia nárokov na kvalifikáciu finančných agentov

Podporuje Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), ktorá potvrdila nekalé praktiky niektorých finančných agentov. Týka sa to etiky členov pri propagácii služieb, poskytovaní informácií klientom a pod.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) bude aj naďalej podporovať rast nárokov na kvalifikačné predpoklady finančných agentov, ako aj skvalitnenie ich komunikácie s klientom poskytovaním jasných, zreteľných, úplných, aktuálnych, pravdivých a správnych informácií.

V súvislosti s prípravou rozsiahlej novely zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve podotkla generálna tajomníčka (AFISP) Darina Huttová, ochrana práv finančného spotrebiteľa musí byť v záujme každého spolupracovníka členov AFISP. „Budeme naďalej monitorovať nekalé praktiky finančných agentov a zistené skutočnosti bude asociácia v rámci samoregulácie zdieľať so svojimi členmi. Cieľom je vplývať na kultúru podnikania a dodržiavanie etiky členov pri propagácii služieb, poskytovaní informácií klientom a pri budovaní sietí spolupracujúcich podriadených finančných agentov,“ zdôraznila. Asociácia má však zároveň k návrhu novely niekoľko výhrad, o ktorých chce v nadchádzajúcom období verejne diskutovať. 

Pripravovaná novela zákona o finančnom sprostredkovaní by mala transponovať do zákona európsku smernicu o distribúcii poistenia (IDD) a do zákona o cenných papieroch (566/2001Z.z.) zas aktualizovanú smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II). Jej cieľom je spojiť podmienky pre distribúciu poistenia s reguláciou pre ostatné sektory finančného trhu. Novela prináša aj ďalšie zmeny. Pri zvýšení  kvalifikačných predpokladov pre viazaných agentov počíta napríklad s plnením podmienok odbornej spôsobilosti pred dňom začatia činnosti viazaného agenta, a nie do troch mesiacov od začatia činnosti, ako to bolo doteraz. Zásadné zmeny sa týkajú aj vedenia evidencie agentov a poradcov v registroch Národnej banky Slovenska s možnosťou sledovať históriu spolupráce so samostatnými finančnými agentmi a finančnými inštitúciami, ako aj potenciálnu fluktuáciu agentov. Novela navrhuje aj zvýšenie nárokov pokiaľ ide o rozsah informácií poskytovaných klientom, resp. potenciálnym klientom pri výkone finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Po prvý raz tiež návrh novely presadzuje zverejňovanie provízií finančných agentov.

„Ak má dôjsť k zmene regulácie finančného sprostredkovania, je potrebné odstrániť terajší konflikt záujmov medzi výkonom finančného sprostredkovania a finančného poradenstva,“ upozornila Darina Huttová. Finančné poradenstvo ako nezávislé podnikanie v Slovenskej republike sa podľa nej nerozvinulo. „Národná banka Slovenska dnes eviduje 11 nezávislých poradcov, a to dvoch pre sektor poistenia alebo zaistenia, jedného pre kapitálový trh a deviatich pre sektor poskytovania úverov,“ spresnila. Asociácia nepodporuje ani uplatnenie podmienok podľa Európskej smernici o distribúcii poistenia pre všetky sektory jednotne, ale finanční agenti by mali plniť podmienky odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých sektorov. Ako tiež zdôraznila generálna tajomníčka AFISP, regulácia provízií finančných agentov by mala byť konštruktívna a racionálna.

Asociácia dnes združuje 29 členov, ktorí pokrývajú 68% všetkých finančných agentov registrovaných Národnou bankou Slovenska podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a poskytujú služby viac 1 100 000 klientom. Z poverenia Guvernéra Národnej banky Slovenska zabezpečuje odborné skúšky.

„V rámci svojich vzdelávacích aktivít chce AFISP v spolupráci so zahraničnými asociáciami EFPA  sprístupniť najvyššiu certifikovanú úroveň odbornej prípravy pre poradcov finančného plánovania s cieľom akceptu tohto druhu vzdelávania orgánom dohľadu pri plnení podmienok odbornej spôsobilosti vrátane skúšok  €FA. Ide o najvyššiu dosiahnuteľnú kvalifikáciu v oblasti finančného poradenstva,“ podotýka generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

ČO JE AFISP

• Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) ako dobrovoľné občianske združenie vzniklo 11. mája 2007 s ambíciou reprezentovať a obhajovať profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Činnosť sa sústreďuje na štyri základné okruhy pôsobenia:

Legislatíva - participácia na tvorbe regulácie podnikania a obhajovanie profesionálnych záujmov finančných agentov a finančných poradcov

Vzdelávanie - odborné aktivity pre osobitné finančné vzdelávanie finančných agentov a vzdelávanie verejnosti, podpora pre plnenie podmienok odbornej spôsobilosti finančných agentov

Etika podnikania – ochrana záujmov klientov členov, dohľad nad etikou podnikania etikou vzájomných vzťahov členov ako konkurenčných subjektov a kvalitou poskytovaných služieb

Šírenie informácií – rozvoj informačných povinnosti členov asociácie o výkonnosti v jednotlivých sektoroch finančného trhu, šírenie informácií o fungovaní finančného trhu verejnosti.

• AFISP sa v priebehu svojej 10-ročnej činnosti stala profesijným združením, ktorá prispieva svojou činnosťou k rastu profesionality finančných agentov a podpore ochrany finančných spotrebiteľov. Vytvorila konštruktívne vzťahy so zástupcami dohľadu nad finančným trhom Národnou bankou Slovenska a zástupcami Ministerstva financií SR pri tvorbe regulácie.
• AFISP od roku 2010 zabezpečuje z poverenia Guvernéra Národnej banky Slovenska odborné skúšky stredného stupňa odbornej spôsobilosti podriadených finančných agentov, prostredníctvom ktorých vykonávajú svoju činnosť samostatní finanční agenti.
• AFISP v súčasnosti má 29 členov – právnických osôb, ktorí v postavení samostatných finančných agentov pokrývajú 68% všetkých finančných agentov registrovaných Národnou bankou Slovenska v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a poskytujú služby viac 1 100 000 klientov.
• Do praxe svojich členov AFISP zaviedol Etický kódex, ktorým je viazaný každý agent pri výkone činnosti (http://www.afisp.sk/sites/default/files/eticky_kodex_afisp.pdf ). Z titulu porušovania Etického kódexu boli vylúčení doteraz dvaja členovia AFISP.
• Všetkým členom asociácie je sprístupnená zdarma dištančná metóda osobitného finančného vzdelávania pre všetkých šesť sektorov finančného trhu.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.