Neoberajme deti o primeranú šancu na vzdelanie

Inkluzívne vzdelávanie (zjednodušene inklúzia) je také vzdelávanie, ktoré podporuje potenciál každého dieťa v maximálnej možnej miere. Škola, ktorá uplatňuje inkluzívny princíp dokáže prispôsobiť vzdelávacie postupy rôznorodým potrebám detí. 

inkluzia deti 1200x800

Inkluzívne vzdelávanie existuje na Slovensku skôr na papieri ako v realite, pritom sa týka mnohých detí – so zdravotným znevýhodnením. Na Slovensku je v tejto oblasti dlhodobo popierané právo detí na rovný prístup k vzdelávaniu a na vyrovnávanie šancí v procese vzdelávania, čo je s rozporom s Dohovorom o právach dieťaťa. Súčasný vzdelávací systém neumožňuje vytvárať v školách flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie.

Cieľovou skupinou sú v tomto projekte deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú po ukončení starostlivosti v centrách včasnej intervencie (vo veku 7 rokov) sťažený prístup k vzdelávaniu v bežných školách, či dokonca sú týmito školami odmietané a musia navštevovať špeciálne školy aj v prípade, že si ich rodičia želajú inkluzívne vzdelávanie. V špecifických prípadoch (napr. pri ťažkom zdravotnom postihnutí či viacnásobnom postihnutí) sú tieto deti odmietané aj špeciálnymi školami.  

V súčasnosti sa na základných školách vzdeláva 55 128 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Časť z nich, 27 411 detí, sa vzdeláva v systéme špeciálneho školstva, teda oddelene od svojich zdravých rovesníkov. V podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách sme na prvom mieste v Európe. Mnohé z týchto detí sú zdravotne znevýhodnené no mohli by sa vzdelávať v bežných základných školách a rozvíjať naplno svoj potenciál.

Stav inkluzívneho vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí u nás vyvoláva množstvo otázok

Slovensko je v počte detí s diagnostikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v EÚ na 4. mieste. Európsky priemer je na úrovni 6 % detí z populačného ročníka v porovnaní s takmer 12 % na Slovensku (v roku 2016 to bolo 55 128 detí).

Slovensko je spomedzi európskych krajín na prvom mieste v počte detí so ŠVVP vzdelávanými v špeciálnych triedach a školách. V systéme špeciálneho školstva je u nás takmer 6 % detí (v roku 2016 to bolo 27 411 detí), zatiaľ čo európsky priemer je na úrovni 2,3 %.

Rodičia, ktorí sa aj napriek nevhodným podmienkam rozhodnú deti so zdravotným znevýhodnením integrovať do bežných škôl a tried, narážajú  na nedostatočnú podporou zo strany zriaďovateľov škôl, riaditeľov,  ale aj zo strany vlády, čo sa prejavuje v nedostatku financií na zabezpečenie rôznorodých vzdelávacích potrieb žiakov, absencie metodického vedenia učiteľov ako aj ich ďalšieho vzdelávania. 

Majú školy potrebnú podporu?

Na ceste inkluzívneho vzdelávania a integrácie detí so zdravotným znevýhodnením učiteľom chýba podpora v podobe pomoci zo strany ďalších odborníkov – asistentov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov,  školských psychológov a asistentov učiteľa. Tých je v školách nedostatok. V septembri 2017 základné a stredné školy žiadali na školský rok 2017/2018 o 5 095 asistentov učiteľa pre 14 852 žiakov. Pridelených im bolo len 1 732 asistentov, čo predstavuje len 34 % kladne vybavených žiadostí.

Lepšia situácia nie je ani v prípade pedagogických asistentov. V školskom roku 2016/2017 pracovalo v bežných školách 1 728 asistentov. Na jednu školu tak nepripadá ani jeden celý úväzok.

V roku 2016 v bežných materských školách pracovalo 116 asistentov učiteľa, na jedného asistenta tak pripadalo takmer 26 materských škôl. V roku 2016 pripadol na jednu ZŠ úväzok 0,82 asistenta učiteľa, na stredných školách dokonca iba 0,05 na školu.

Celkový obraz dotvára skutočnosť, že iba každá piata základná škola mala špeciálneho pedagóga a len každá 14. mala školského psychológa (na 1 školského psychológa pripadalo 2 760 žiakov).  Na stredných školách v školskom roku 2016/2017 pracovalo 38 špeciálnych pedagógov a 128 školských psychológov, čo znamená 0,05 špeciálneho pedagóga a 0,18 školského psychológa na jednu strednú školu.

Zavedenie modelu inkluzívneho vzdelávania môže podporiť skvalitnenie funkčnosti vzdelávacieho systému ako celku. Inkluzívne vzdelávanie bolo na Slovensku dlho odmietané ako koncept, ktorý nie je možné v reálnom školskom prostredí úspešne rozvíjať.  Model inkluzívneho vzdelávania môže byť zdrojom pozitívnych impulzov, ktoré podporia skutočné začlenenie všetkých detí  do vzdelávania, umožnia rozvoj individuálneho potenciálu každého žiaka, prehĺbia pedagogické majstrovstvo učiteľov a posilnia ich angažovanosť v profesijnom rozvoji, vytvoria nové príležitosti na intenzívnu kooperáciu pedagogicko-odborných tímov a na hľadanie efektívnych spôsobov komunikácie a spolupráce medzi školou, rodinou a miestnou komunitou, v rámci ktorej škola pôsobí.

Tento rok sa preto Ples v opere spojil s jednou z najväčších mimovládnych neziskových organizácií – Nadáciou pre deti Slovenska a s Koalíciou pre deti Slovensko – aby spolu prispeli k riešeniu situácie detí, ktoré sú už na začiatku svojho rozvoja oberané o primeranú šancu na vzdelanie. Spoločným menovateľom tejto spolupráce je vznik programu na podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v školách, ktorý bude môcť byť financovaný z výťažku nadchádzajúceho ročníka dobročinného Plesu v opere. „Poslaním koalície je presadzovať a obhajovať potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Neschopnosť školského systému napĺňať individuálne potreby každého dieťaťa považujeme za najväčšiu výzvu Slovenska z pohľadu svojich záväzkov voči Dohovoru,“ uviedla Mariana Kováčová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.

Hlavnou ambíciou spomínaného projektu je podporiť pozitívnu tvorivú a priateľskú klímu v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj školských asistentov, ktorým často chýba podpora a možnosť ďalšieho vzdelávania sa či vzájomnej výmeny skúseností. „Musíme sa naučiť prekonávať bariéry. A nejde iba o bariéry fyzické, ako chýbajúci výťah, ktorý musí častokrát nahradiť obetavý rodič alebo učiteľka. Musíme sa naučiť prekonávať aj bariéry neviditeľné, tie, ktoré sú v mysliach detí, pedagógov, rodičov. Bariéry, ktoré podporujú mýty, že zdravotne znevýhodnené deti nepatria medzi tie zdravé, pretože by to nezvládli alebo spomalili svojich spolužiakov. Mýty, o ktorých už dnes vieme, že nie sú pravdivé,“ tvrdí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska a dodáva: „spolu s Plesom v opere chceme otvoriť verejnú diskusiu o tom, čo je potrebné urobiť, aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli chodiť do bežných škôl. Radi by sme posilnili školy, aby vytvárali podmienky, ktoré umožnia spoločné vzdelávanie pre všetky deti. Rodičia by mali byť informovaní o všetkých možnostiach, ktoré ich dieťa má. Chceme vytvoriť podpornú sieť pre asistentov v školách, aby mali s kým zdieľať problémy, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú a hľadali spoločné riešenia.“

Cieľom projektu je preto vytvorenie takého programu, ktorý pomôže pripraviť školské prostredie na vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom. Hlavnou ambíciou nie je zlepšiť vzdelávacie výsledky žiakov, ale podporiť pozitívnu, tvorivú a priateľskú klímu v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Zámerom je rovnako podporiť školských asistentov, ktorým chýba akákoľvek podpora a mnohokrát sa cítia ako “osamelí bojovníci” v školách.

Zavedenie modelu inkluzívneho vzdelávania môže podporiť skvalitnenie funkčnosti vzdelávacieho systému ako celku. Skutočnou inklúziou je individuálny prístup ku všetkým deťom, nie prístup, v rámci ktorého označíme iba niektoré deti za hodné osobitného prístupu.

 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.